Mahila Yaksharangotsva

Date: 28/12/2013
Time: 1:00 pm
Venue: Gopalakriishana Sabhabhavana Haladipura, Honnavara Taluk, Uttara Kannada District, Bengaluru


Indira Gandhi National Centre for the arts and Yakshaloka(R) jointly organized Mahila Yakshothsava