साल 2015 माह क्लिक् देखे रिमार्क
जनवरी 31,55,025 2,72,032
फरवरि 31,77,574 2,40,704
मार्च 29,16,497  2,39,841
अप्रैल 31,34,179 2,43,451
मइ 2,91,632 18,863 upto 5th मइ 2015 (Morning)
TOTAL 1,26,74,907 10,14,891

साल 2014

माह

क्लिक् देखे रिमार्क
जनवरी 27,35,455 2,54,034
फरवरि 28,25,478 2,44,503
मार्च 29,35,459 2,93,849
अप्रैल 32,45,967 3,03,953
मइ 31,13,125 3,24,533
जून 24,04,556 2,39,382 No information available for 8th & 9th जून 2014
जुलाई 28,43,187 3,01,814
अगस्त 31,52,454 3,03,722
सितंबर 34,66,182 3,12,227
अक्टूबर
30,65,291 2,72,422
नवंबर 35,69,290 2,95,480
दिसंबर 33,19,581 2,76,905
TOTAL  3,67,74,164 34,31,812
साल 2013 माह क्लिक् देखे रिमार्क
जनवरी 26,77,531 2,68,831
फरवरि  24,65,023 2,25,885
मार्च 28,21,261 3,25,325
अप्रैल 26,73,096 2,83,561
मइ 26,41,616 3,22,254
जून 28,76,677 3,41,125
जुलाई 30,81,901 3,45,484
अगस्त 32,77,795 2,52,314
सितंबर 38,52,432 2,56,418
अक्टूबर
34,04,558 2,48,425
नवंबर 39,18,208 2,19,581
दिसंबर 45,47,681+25,28,668=

70,76,349

1,84,622 + 49,185 =

2,33,807

from 9th morning, 10, 11. 12. 13. 14 दिसंबर 2528668 hits and 49185 देखे noted from different profile (posted by NIC)
TOTAL 4,07,66,447 33,23,710
साल 2012 माह क्लिक् देखे रिमार्क
जनवरी 18,60,148 1,91,524
फरवरि 17,10,524  1,72,309
मार्च 16,88,052 1,79,396
अप्रैल 14,85,189 1,46,171 available upto 26th अप्रैल
मइ 3,35,278 25,235 from 3rd मइ – 26th मइ Not Available
जून 12,03,572 82,741 14,15,16,17, 27, 28, 29, 30 जून not available
जुलाई 14,77,775 95,411  01, 02 जुलाई not Available
अगस्त 18,89,369 1,17,996
सितंबर 20,83,582 1,27,652
अक्टूबर
27,20,326 2,27,726
नवंबर 27,43,528 2,49,359
दिसंबर 26,22,720 2,54,049
TOTAL 2,18,20,063 18,69,569