Shakuntala Aur Mahabharat ka Satya (Hindi) by Dr. Namvar Singh.

Date: 20/09/1996
Time: 4:00 pm
Venue: IGNCA, New Delhi