Maharashtra

 • Advichincher
 • Agaria
 • Andh
 • Arakh
 • Arrakh
 • Asur (Gond)
 • Baiga
 • Bamcha (Bavacha)
 • Barda
 • Barodia (Vitolia)
 • Bauacha
 • Bhagalia (Bhil)
 • Bhaina
 • Bhar (Gond)
 • Bharia Bhumia
 • Bhine Koya (Koya)
 • Birhul
 • Bhillala (Bhil)
 • Bhil Garasia (Bhil)
 • Barodia (Vitola)
 • Bhatola (Gond)
 • Bhattra
 • Bhimma (Gond)
 • Bhuinhar Bhumia
 • (Bharia Bhumia)
 • Bhuta (Gond)
 • Binjhwar
 • Birhul
 • Bisonhorn Maria (Gond)
 • Bondeya (Korku)
 • Bondhi (Korku)
 • Bopchi (Korku)
 • Bada Maria (Gond)
 • Badimaria (Gond)
 • Behelia (Pardhi)
 • Bahellia (Pardhi)
 • Bhil
 • Bhunjia
 • Chodhara
 • Chattri (Kawar)
 • Cherwa (Kawar)
 • Chitapardhi (Pardhi)
 • Chotamaria (Gond)
 • Cholivalanayak (Naikda)
 • Dungri Bhil
 • Dungri Garasia(Bhil)
 • Dhor Kathodi (Kathodi)
 • Dubla
 • Dholi Bhil (Bhil)
 • Dhanka (Oraon)
 • Dandami Maria (Gond)
 • Dhangad (Oraon)
 • Dhanwar
 • Dhoba (Gond)
 • Dhuru (Gond)
 • Dhurwa (Gond)
 • Dorla (Gond)
 • Dhulia (Gond) (Kotia)
 • Dhor (Koli)
 • Dongar Koli (Koli)
 • Dhor Katkari (Kathodi)
 • Gond
 • Gamit
 • Gamta (Gamit)
 • Gavit (Gmit)
 • Gaiki (Gond)
 • Gaita (Gond)
 • Gatta (Gond)
 • Gatti (Gond)
 • GondGowari
 • Halba
 • Halbi
 • Hill Maria (Gond)
 • Koya (Gond)
 • Kolam
 • Kondh
 • Kharia
 • Kotwalia (Vitolia)
 • Kathodi
 • Kokni
 • Kolcha (Kolidor)
 • Kokna
 • Kolgha (Kolidhor)
 • Kukna (Kokna)
 • Kapadia Nayaka (Naikda)
 • Katkari (Kathodi)
 • Koli Dhor
 • Kalanga (Gond)
 • Kamar
 • Kandh (Kondh)
 • Kandha Gauda
 • Kanwar (Kawar)
 • Kaur (Kawar)
 • Khatola (Gond)
 • Khirwar (Gond)
 • Khirwara (Gond)
 • Koilabhuta (Gond)
 • Koilabhuti (Gond)
 • Koitar (Gond)
 • Kol
 • Kondh
 • Korku
 • Kucha Maria (Gond)
 • Kuchaki Maria (Gond)
 • Kawar
 • Ka Thakar (Thakur)
 • Ka Thakur (Thakur)
 • Koli Mahadev
 • Koli Malhar
 • Kondar (Khairwar)
 • Langoli (Pardhi)
 • Media (Gond)
 • Mannervarlu (Kolam)
 • Mewasi Bhil (Bhil)
 • Mavchi (Gamit)
 • Mota Nayaka (Naikda)
 • Moghya (Gond)
 • Mogia
 • Muria (Gond)
 • Mana (Gond)
 • Mannewar (Gond)
 • Monghya (Gond)
 • Mouasi (Korku)
 • Mudia (Gond)
 • Maria (Gond)
 • Ma Thakar (Thakur)
 • Naikda
 • Nagasia(Nagesia)
 • Nahul(Korku)
 • Nagarchi(Gond)
 • Nagwanshi(Gond)
 • Nagasia
 • Ojha(Gond)
 • Oraon
 • Pardhan
 • Parja
 • Patelia
 • Padvi(Gagmit)
 • Phansepardhi(Pardhi)
 • Pawra(Bhil)
 • Pomla
 • Pardhi
 • Phanspardhi (Pardhi)
 • Pathan
 • Pathri(Pardhan)
 • Raj (Gond)
 • Rajkoya (Koya)
 • Rathawa
 • Rawa Bhil
 • Rathia (Kawar)
 • Son Katkari (Kathodi)
 • Sonkathodi (Kathodi)
 • Sawar
 • Sawara(Saware)
 • Shikari (Pardhi)
 • Sonjhari
 • Saroti (Pardhan)
 • Thoti
 • Tadvi (Dhanka)
 • Tokre Koli (Koli Dhor)
 • Talavia (Dubla)
 • Tadvi Bhil (Bhil)
 • Tetaria (Dhanka)
 • Takankar (Pardhi)
 • Takia (Pardhi)
 • Tanwar (Kawar)
 • Thatia (Gond)
 • Thotya (Gond)
 • Thakur
 • Varli
 • Vasava (Bhil)
 • Vasave
 • Vitolia
 • Valvi (Dhanka)
 • Vade Maria (Gond)
 • Vitolia
 • Wade Maria (Gond)