Gujarat

 • Advichincher
 • Bamcha (Bavacha)
 • Barda
 • Bauacha
 • Bhagalia (Bhil)
 • Bharwad
 • Bhillala (Bhil)
 • Bhil Garasia (Bhil)
 • Barodia (Vitola)
 • Bhil
 • Charan
 • Chaudhri
 • Chodhara
 • Cholivalanayaka (Naikda)
 • Dungri Bhil
 • Dungri Garasia(Bhil)
 • Dhor Kathodi (Kathodi)
 • Dubla
 • Dholi Bhil (Bhil)
 • Dhanka (Oraon)
 • Dhodia
 • Dhor Katkari (Kathodi)
 • Gond
 • Gamit
 • Gamta (Gamit)
 • Gavit (Gmit)
 • Halpati (Dubla)
 • Kotwalia (Vitolia)
 • Kunbi
 • Kathodi
 • Kokni
 • Kolcha (Kolidor)
 • Kokna
 • Kolgha (Kolidhor)
 • Kukna (Kokna)
 • Kapadia Nayaka (Naikda)
 • Katkari (Kathodi)
 • Koli Dhor
 • Koli
 • Mewasi Bhil (Bhil)
 • Mavchi (Gamit)
 • Mota Nayaka (Naikda)
 • Naikda
 • Padhar
 • Paradhi
 • Patelia (Bhil)
 • Padvi(Gagmit)
 • Phansepardhi(Pardhi)
 • Pawra(Bhil)
 • Pomla
 • Pardhi
 • Rajgond(Gond)
 • Rabari
 • Rathawa
 • Rawa Bhil
 • Siddi
 • Son Katkari (Kathodi)
 • Sonkathodi (Kathodi)
 • Tadvi (Dhanka)
 • Tokre Koli (Koli Dhor)
 • Talavia (Dubla)
 • Tadvi Bhil (Bhil)
 • Tetaria (Dhanka)
 • Vaghri
 • Vitola
 • Varli
 • Vasava (Bhil)
 • Vasave