West Bengal

Asur (Gond Chero Korwa Lepcha Parhaiya
Baiga Chik Baraik Kora Magh Rabha
Bedia Dukpa (Bhutia) Kisan Mahali Savar
Bediya (Bedia) Gond Karmili Mahli Santal
Birhor Garo Kagatay (Bhutia) Mech Sauria Paharia
Bhuiya Gorait Kharwar Munda Sherpa
Birjia Ho Kheria (Lodha) Malpaharia Tibetan (Bhutia)
Birhor (Birhol) Hajang Lohara Mru Toto (Bhutia)
Bhutia Khond Lohra (Lohara) Nagasia Yolmo (Bhutia)
Chakma Kharia Lodha Oraon