Tamil Nadu

Adiyan Koraga Maha Malasar Mannan
Aradan Kota Malai Arayan Muthuvan
Eravallan Kodiya Malaii Pandaram Mudugar (Muthuvan)
Irular Kurumbas Malai Vedan Palliyan 
Konda Kapus Kadar Malakkuravn Paniyan 
Kammara Kanikkar (Kanikaran) Malasar Palleyan 
Kattunayakan Kannikaran Malayali Palliyar
Kondareddis Kochu Velan Malayekandi Riang
Kaniyan Kurichchan Melakudi (Kudiya) Sholaga
Kanyan (Kaniyan) Kuttiyakondhs (Kondhs) Muduvan (Mudugar) Toda
Uraly